BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7302/BCT-XNK
V/v hoàn trả số tiền đặt cọc, ký quỹ

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viênKim Anh
(Địa chỉ: số 51, phố 5/8, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công vănsố 93/CV-KA ngày 05 tháng 4 năm 2014 và 95/CV-KA ngày 22 tháng 7 năm 2014 củaCông ty TNHH Một thành viên Kim Anh về việc không tiếp tục kinh doanh tạm nhậptái xuất thực phẩm đông lạnh và xin được hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc, kýquỹ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Giấy chứng nhậnmã số tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh số 38/BCT-XNK (MS-TPĐL) ngày 13tháng 6 năm 2013 cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh theo quy định tạiThông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương đã hếthiệu lực. Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh được hoàn trả lại số tiền ký quỹdự phòng phục vụ việckinh doanh tạm nhậptái xuấtthực phẩm đông lạnh đã nộp theoquy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT.

2. Công ty TNHHMột thành viên Kim Anh không nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương để đăng ký thực hiệnkinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thươngthông báo để Công ty TNHH Một thành viên Kim Anh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh