BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 731/BXD-KTXD
V/v: Chi phí đảm bảo an toàn giao thông.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 197/CV-BQLDA ngày 27/3/2009của Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn về chi phí đảm bảo an toàn giao thông. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Công tác đảm bảo an toàn giao thông là đặc thù của các dự ánđầu tư xây dựng công trình giao thông, vừa thi công vừa đảm bảo giao thôngthông suốt. Vì vậy chi phí cho công tác đảm bảo an toàn giao thông được xácđịnh bằng cách lập dự toán chi phí theo qui định; Khoản chi phí này thuộc nộidung chi phí khác của dự toán xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn