BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 731/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương và nâng bậc lương đối với viên chức quản lý DN

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Trả lời công văn số 524/CV-TCCB ngày 17/02/2003 và công văn số 709/CV-TCCB ngày 28/02/2002 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương theo qui định tại Bảng lương viên chức quản lý doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với các viên chức quản lý doanh nghiệp có tên sau đây:

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Bậc lương

Mức lương

1

Lê Xuân Hãn

Tổng Giám đốc TCTy Máy và Thiết bị công nghiệp

2/2

6.72

2

Phan Kim Khoa

Phó Tổng Giám đốc TCTy Máy và Thiết bị công nghiệp

1/2

5.72

3

Nguyễn Hồng Kỳ

Tổng Giám đốc TCTy Điện tử và Tin học VN

2/2

6.72

2. Trường hợp Ông Huỳnh Trung Quang, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thoả thuận xếp lương tại công văn số 406/LĐTBXH-TL ngày 17/02/2003 theo đề nghị của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

3. Đề nghị Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương đối với các viên chức ở điểm 1 nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng