BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/TCHQ-GSQL
V/v di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan - cảng nội địa (ICD Bến Nghé)

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3613/HQHCM-GSQL ngày 13/12/2011 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh về việc di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan tạicảng nội địa (ICD Bến Nghé) tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đến địa điểmmới tại 27B quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; thựchiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty TNHH một thành viên Bến Nghé di chuyển(tạm thời) địa điểm làm thủ tục hải quan - cảng nội địa (ICD Bến Nghé) tạiphường Trường Thọ, quận Thủ Đức đến địa điểm mới tại 27B quốc lộ 1A, phườngLinh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (có thời hạn là 02 năm kể từ ngày kýcông văn này).

2. Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hảiquan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV căn cứ các quy định hiện hành liên quanđến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng nội địa (ICD) để đảm bảo công tácquản lý của cơ quan Hải quan được chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật đốivới địa điểm (tạm thời) tại điểm 1 công văn này.

3. Công văn này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2678/QĐ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc công nhận địađiểm làm thủ tục hải quan tại huyện Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện nội dungtrên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh