THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/TTg-KTN
V/v bổ sung Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh và cơ chế thanh toán Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài chính;
- Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 1591/UBND-ĐTMT ngày 16 tháng 4 năm 2014), Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (Công văn số 144/2014/CV-ĐQM ngày 14 tháng 5 năm 2014), Bộ Tài chính (Công văn số 15071/BTC-QLCS ngày 04 tháng 11 năm 2013) về việc bổ sung Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh và cơ chế thanh toán Hợp đồng BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bổ sung dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh (Là dự án BT bổ sung) vào Hợp đồng BT đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và được thực hiện đồng thời với các Dự án trong khuôn khổ Hợp đồng BT đã được ký kết giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Nhà đầu tư.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc thanh toán Hợp đồng BT theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1909/TTg-KTN ngày 12 tháng 11 năm 2013.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).
Hong (25b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải