TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73109/CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội - CN Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin(Địa chỉ: Lô CN 02-4 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. MST: 0100101072-007)

Trả lời công văn số 878/HCMHN ngày 27/10/2015 của Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội - CN Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin về vướng mắc chính sách thuế bảo vệ môi trường, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môitrường:

+ Tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 quy định đối tượng chịu thuế:

“4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có th đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từ ngày được cơ quan có thm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường...”

+ Tại Điều 6 quy định hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012...”

Căn cứ Điều 20 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“…

3.Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vàohóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh s mua,bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4.Hướng dn xử lý đi với hóa đơn đã lập trong một s trường hợp cụthể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Chương III Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày16/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơkhai thuế.

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tàichính, hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làmbao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013của Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn lại tiền thuế bảo vệ môitrường.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp từ ngày 15/11/2012 Công ty vậttư hóa chất mỏ Hà Nội - CN Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacominđáp ứng điều kiện để xác định đơn vị không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệmôi trường theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày28/9/2012 của Bộ Tài chính, tuy nhiên đơn vị đã kê khai, nộp thừa tiền thuế thìđơn vị được bù trừ hoặc hoàn tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp thừa.

Trong trường hợp này, đơn vị điều chỉnh tờ khai và hóa đơn GTGT theohướng dẫn tại Điều 20 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 và Khoản 5 Điều 10 Chương III Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 16/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế bảo vệ môi trường, đề nghị đơn vị nghiên cứuĐiều 2 Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của B Tài chính và liênhệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội -CN Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Mai Sơn