TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73121/CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 1 Khâm Th
n, Đống Đa, Hà Nội. MST: 0100107370.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếuchuyển hồ sơ số 1095/PC-TCT ngày 22/10/2015 của Tổng cục Thuế, công văn số 1297/PLX-TCKT ngày 16/10/2015 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 16 và17 Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí lãi vay (Ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính quy định về việc tạm ngừng vốn hóa:

16. Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó cần thiết.

17. Việc vốn hóa chi phí đi vay được tạm ngừng lại khi quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn một cách bất thường. Khi đó chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ cho đến khi việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tiếp tục.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BộTài chínhng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi,bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

...1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b)Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c)Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đầu tư các công trình xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn vay trung và dài hạn của Ngân hàng, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư Tập đoànđã chủ động giãn hoặc tạm dừng tiến độ đầu tư khi dự án chưa hoàn thành, Tập đoàn vẫn phải trả các khoản chi phí trả lãi tiền vay theo quy định thì việc vốn hóachi phí đi vay được tạm ngừng lại khi quá trình đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản bị giãn hoặc tạm dừng tiến độ đầu tư. Khi đó các khoản chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ cho đến khi việc đầu tư xây dựng cơ bản được tiếp tục nếu đáp ứng được quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tập đoàn xăng dầu Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
P. Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn