TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73135/CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
(Địa chỉ: 5-7
Đào Duy Anh-ĐngĐa - Hà Nội. MST: 0100107067)

Trả lời công văn số 76/CV-KL ngày 02/10/2015 của Công tyCổ phần Du lịch Kim Liên hỏi thuế TNDN đối với khoản tiền thuê đất bổ sung, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

-Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chínhcó hiệu lực thi hành k từ ngày 06/8/2015, quy định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của phápluật.

c)Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phm pháp lut về thuế bao gồm cả tiền chm np thuế theo quy định của Lut Quản thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

-Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ, quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a)Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”

-Căn cứ công văn số 13480/BTC-CĐKT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài chính trả lời cho Công ty CP Du lịch Kim Liên:

“Trường hợp năm 2015 Quý Công ty phát sinh khoản tiền thuê đất nộp bổ sung từ năm 2010 đến năm 2014 thì khoản tiền này được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ năm 2015.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2015 Công ty Cổ phn Du lịch Kim Liên phát sinh phải nộp bổ sung khoản tiền thuê đất của các năm từ 2010 đến 2014, kèm theo tiền chậm nộp thì:

-Khoản tiền thuê đất nộp bổ sung được hạch toán vào chi phí được trừ trong kỳ tính thuế năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13480/BTC-CĐKT ngày 29/9/2015 nêu trên.

-Khoản tiền chậm nộp tiền thuê đất không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy địnhtại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên.

Việc hạch toán các khoản tiền thuê đất nộp bổ sung theo hướng dẫn nêu trên không ảnh hưởng tới dữ liệu kê khai thuế TNDN của các năm từ 2010 đến 2014. Công ty không phải kê khai, điều chnh hồ sơ khai thuế TNDN của các năm này theo quy định.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn