BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7316/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục xuất nhập khẩu bao bì

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Toyo Electric ControlViệt Nam
(Đ/c: KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

Trả lời công văn số IEC 20101122ngày 22/11/2010 của Công ty TNHH Toyo Electric Control Việt Nam về thủ tục hảiquan đối với bao bì nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 30 Thông tưsố 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thùng nhựa củaCông ty nhập khẩu là bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu thực hiện đăng ký sốtờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

Thủ tục xuất khẩu sản phẩm thực hiệntheo quy định tại Điều 34; hồ sơ thanh khoản thực hiện theo quy định tại Điều117 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Toyo ElectricControl Việt Nam liên hệ với Chi cục nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu đểđược hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh