BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7316/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc của Tổ chức Care International VN

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Trong quá trình giải quyết miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ quan đại diệncác tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Tổng cục Hảiquan gặp khó khăn trong việc xác định các cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyềnban hành văn bản xác nhận hàng hóa được nhập khẩu miễn thuế của cơ quan đại diệncác tổ chức quốc tế theo quy định tại mục II Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 củaBộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Ngoạigiao, nội dung vụ việc cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày12/11/2012 của Bộ Ngoại giao, thì việc nhập khẩu hàng hóa sẽ áp dụng theo hướngdẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 giữa BộCông Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoạigiao và căn cứ theo Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ vàtheo các văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn về việc nhập khẩu những vật dụngcần thiết phục vụ cho công tác và sinh hoạt của cơ quan đại diện các tổ chức quốctế được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam.

Theo quy định tại mục I, mục II Thông tư liên tịch số03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và BộNgoại giao, thì cơ quan đại diện tổ chứcquốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễntrừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập như quy định tạiĐiều 10 Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ, cơ quan đại diện tổ chứcquốc tế được nhập khẩu những vật dụng theo danh mục và định lượng tại phụ lục 1ban hành kèm theo Thông tưnày và được miễn các loại thuế, phí, lệ phí trừ phí lưu kho, cước vận chuyn và cước phí về những dịch vụ tươngtự theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Căn cứ vào sổ định mức hàngmiễn thuế hoặc công văn của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủyquyền, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế làm thủ tục tại cơ quan hải quan.

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và hồ sơ kèmtheo, thì tổ chức Care là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoạt động tại ViệtNam từ năm 1989 đến nay về lĩnh vực hỗ trợ phát triểncộng đồng và trợ giúp nhân đạo theo Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện tại ViệtNam s 20/CNV-VPDD ngày 02/12/2014 của BộNgoại giao. Để phục vụ cho công việc tại Việt Nam, tổ chức CareÚc có trang bị cho Care InternationalViệt Nam một số máy tính xách tay, máy tính để bàn, thiết bị mạng cho máy chủvà thiết bị kết nối máy tính tại văn phòngHà Nội. Care International Việt Nam đã mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hảiquan sân bay Nội Bài theo diện hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ, Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày12/11/2012 của Bộ Ngoại giao.Theo hồ sơ miễn thuế của Care International ViệtNam, thìy ban Công tác về các tổ chức phiChính phủ có công văn số 495/UB-PAngày 17/7/2015 gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đề nghị hướngdẫn và tạo điều kiện để Care International Việt Nam được nhập khẩu miễn thuế lôhàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan và cơ quan hải quan địa phương gặp phải vướng mắc trong việc xác địnhcác cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền ban hành văn bản xác nhận hàng hóa đượcnhập khẩu miễn thuế của cơ quan đại diện các tchức quốc tế theo quy định tại mục II Thông tư liên tịch số03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG cụ thể công văn số 495/UB-PA ngày 17/7/2015 củay ban Công tác về các tổ chức phiChính phủ có phù hợp quy định tại điểm 4 mục II Thông tư liên tịch số03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG hay không?

Trường hợp công văn của y ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ không phù hợp,thì đề nghị Bộ Ngoại giao cho ý kiến về vấn đề nêu trên.

Tổ chức International Care là tổ chức hỗ trợ nhân đạo, vì vậy,Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ để có cơ sở giải quyếtvướng mắc về thuế cho Care International Việt Nam theo đúng quy định.

Trân trọng.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Hải quan Tp. Hà Nội;
-
Lưu: VT; TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái