BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7317/BTC-TCT
V/v chính sách thuế đối với thiết bị massage.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị chăm sóc sứckhỏe Việt Nam.

Trả lời công văn số 025/2012/CSSK /CV của Công ty TNHH thiếtbị chăm sóc sức khỏe Việt Nam hỏi về thuế suất thuế GTGT ghế massage, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

1. Giai đoạn từ 2008-1/1/2009:

Tại điểm 2.3 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.3- Thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế nhưcác loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh, các thiết bị, dụng cụchuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương, dụng cụ đo huyết áp,tim, mạch, bơm kim tiêm, truyền máu, dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ,thiết bị chuyên dùng cho y tế khác; bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế”áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tàichính hướng dẫn mặt hàng: “Thiết bị trị liệu cơ học, thiết bị xoa bóp: loạiđiện tử” thuộc mã hàng 9019.10.10, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trênhướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%:

“3.28- Hàng hóa không được nêu tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2Mục II, Phần B Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên đây được áp dụng thốngnhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia cônghay kinh doanh thương mại. Trong quá trình thực hiện nếu có trường hợp hướngdẫn thực hiện mức thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này hoặc mức thuế giá trị gia tăngáp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuấttrong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương vẫn thựchiện thu thuế theo mức thuế suất đã thông báo hoặc trả lời cho cơ sở kinhdoanh, đồng thời tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ căn cứ quyđịnh tại Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 13/12/2005của Chính phủ để hướng dẫn thực hiện”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thiếtbị chăm sóc sức khỏe Việt Nam đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhậpkhẩu mặt hàng thiết bị máy massage với cơ quan Hải quan mức thuế suất thuế GTGTquy định tại Thông tư số 62/2004/TT-BTC (“Thiết bị trị liệu cơ học, thiết bịxoa bóp: loại điện tử” thuộc mã hàng 9019.10.10) là 5% và khi xuất bán trongnước cũng đã lập hóa đơn với mức thuế suất như đã kê khai ở khâu nhập khẩu thìkhông thực hiện điều chỉnh lại.

2. Giai đoạn từ 1/1/2009:

Tại điểm 2.11 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC củaBộ Tài chính ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số quy định về thuế suấtthuế GTGT:

“2.11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyêndùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; cácthiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụngcụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòngtránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác”.

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêutrên quy định:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ khôngđược quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên đây được áp dụng thốngnhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia cônghay kinh doanh thương mại.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giátrị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư này…”

Căn cứ quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên:

Mặt hàng máy massage áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Trường hợp Công ty xuất hóa đơn bán các mặt hàng thiết bịmassage với thuế suất thuế GTGT là 5% thì Công ty thực hiện khai điều chỉnh, bổsung theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH thiết bị chăm sóc sứckhỏe Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ PC(BTC); Vụ CST(BTC); TCHQ;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS (2)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn