BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7317/TCHQ-TXNK
V/v phí bản quyền, phí giấy phép

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại tp. Hồ Chí Minh.
(P.1407, Sun Wah Tower 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn ngày 23/6/2015 của Hiệp hội Doanh nghiệpNhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc về phí bản quyền, phí giấy phép, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 hướng dẫn Nghị định số 40/2007/N Đ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quyđịnh về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cóhiệu lực thi hành từ ngày 29/1/2011, thay thế Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008, Theo đó, Thông báo số 22/TB-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính đã không còn hiệu lực áp dụng. Các nộidung hướng dẫn về phí bản quyền tại điểm 1.2.5 khoản 1 Điều 14 Thông tư205/2010/TT-BTC đã quy định rõ khái niệm về phí bản quyền, phí giấy phép theo Luật Sở hữu trí tuệ, sửa đi ví dụ v phí bản quyền, phí giy phép.

Ngày 26/2/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC cóhiệu lực tngày 12/4/2014. Theo đó, khoản 1 vàkhoản 2 Điều 1 Thông tư 29/2014/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung quy định về phí bảnquyền, phí giấy phép theo hướng làm rõ các điều kiện cộng phí bản quyền, phí giấyphép.

Từ ngày 01/4/2015, quy định về phí bản quyền, phí giấy phépđược thực hiện theo Điều 14 Thông tư s 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu:VT; TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái