BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 732/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 536/STC-ĐT ngày 18/3/2009 củaSở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tưxây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất,điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước vàphương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đểxây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dựtoán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xâydựng công trình được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày14/8/2007. Việc chủ đầu tư căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP để xác định chi phíquản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình là phù hợp với quiđịnh tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và Thông tư số05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp áp dụng định mức nhưtại văn bản số 1751/BXD-VP không phù hợp, thì lập dự toán chi phí như hướng dẫntại phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí để chủ đầu tư phê duyệt áp dụng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn