BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 732/LĐTBXH-TL
V/v tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ của TCTy Muối Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 183/BNN-TCCB ngày 28/1/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành tạm thời bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Tổng Công ty Muối Việt Nam.

2. Để đảm bảo việc xếp lương theo đúng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và công việc yêu cầu, việc tổ chức thi nâng ngạch Tổng công ty phải căn cứ vào yêu cầu công việc quy định tại phần B, Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nói trên, tránh tình trạng nâng ngạch tràn lan.

3. Thoả thuận trên được thực hiện từ ngày 01/04/2003. Sau 8 năm thực hiện, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Muối Việt Nam tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện để hoàn thiện bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng