TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/TCBĐ-VP
V/v Phối hợp thực hiện Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Ngày 25/4/2001 Tổng cục Bưu điện đã ban hành Thôngtư số 02/2001/TT-TCBĐ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện. Từngày 1/5/2001 Tổng cục Bưu điện quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàngbưu chính, viễn thông bằng hình thức: cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và cấpGiấy chứng nhận hợp chuẩn.

Để phối hợp với Tổng cục Hải quan trong hoạt độngquản lý xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện, đồng thờiphúc đáp công văn số 2277/TCHQ-GSQL ngày 4/6/2001 của Tổng cục Hải quan về việc“Thực hiện TT02/2001/TT-TCBĐ ” Tổng cục Bưu điện có ý kiến như sau:

I. Đối với mặt hàng tem bưu chính:

Danh mục mặt hàng tem bưu chính khi xuất khẩu, nhậpkhẩu cần có Giấy phép của Tổng cục Bưu điện được quy định tại điểm 2.1.1, mụcII, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ .

Tổng cục Bưu điện đã thường xuyên cập nhật Danh mụcmặt hàng tem bưu chính nêu tại khoản a, khoản c, điểm 2.1.2, mục II, Thông tư02/2001/TT-TCBĐ và thông báo đến Tổng cục Hải quan để phối hợp thực hiện. Chođến nay, danh mục mặt hàng tem bưu chính không được nhập khẩu, nhập khẩu baogồm:

1. Mặt hàng tem bưu chính Tổng cục Bưu chính đìnhchỉ phát hành, không cho phép lưu hành hoặc có quyết định thu hồi (khoản a,điểm 2.1.2, mục II, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ ):

a. Tất cả các bộ tem bưu chính của chính quyền SàiGòn cũ.

b. Các mẫu tem về Ngô Gia Tự trong bộ tem “Kỷ niệm35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam” phát hành ngày 30/01/1965 và bộtem “Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam” phát hành ngày 03/02/1975,gồm:

+ Mẫu tem Ngô Gia Tự, giá mặt 6 xu;

+ Mẫu tem Ngô Gia Tự, giá mặt 12 xu.

c. Bộ tem “Kỷ niệm 700 năm ngày mất của Chu Văn An”,1 mẫu, giá mặt 400đ, phát hành 18/01/1992.

d. Hai mẫu tem trong bộ tem “Quả nhiệt đới” pháthành ngày 02/01/1997:

+ Quả Chôm chôm, giá mặt 400đ;

+ Quả Thanh long, giá mặt 400đ.

2. Các mặt hàng tem bưu chính có nội dung không lànhmạnh, kích động, gây thù hằn giữa các dân tộc, trái với phong tục tập quán vàpháp luật của Việt Nam.

3. Cho đến nay, chưa có mặt hàng tem bưu chính nàocấm xuất khẩu, nhập khẩu thuộc khoản c, điểm 2.1.2, mục II, Thông tư02/2001/TT-TCBĐ .

II. Đối với hàng hoá viễn thông:

1. Danh mục hàng hoá viễn thông nhập khẩu cần cóGiấy phép của Tổng cục Bưu điện được quy định tại điểm 2.2.2, mục II, Thông tư02/2001/TT-TCBĐ Giấy Chứng nhận hợp chuẩn đã được xem xét trong khi cấp Giấyphép nhập khẩu.

2. Danh mục hàng hoá viễn thông khi nhập khẩu cầncó Giấy chứng nhận hợp chuẩn được quy định tại điểm 3.1, mục III, Thông tư02/2001/TT-TCBĐ Để cụ thể hoá Danh mục này, ngày 15/6/2001 Tổng cục trưởngTổng cục Bưu điện đã ban hành Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ v/v “Ban hành danhmục vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn”.Đối với các vật tư, thiết bị viễn thông nên trong Danh mục này, khi làm thủ tụcnhập khẩu cần có Giấy chứng nhận hợp chuẩn mà không cần có Giấy phép nhập khẩu.

3. Đối với các trường hợp tạm nhập - tái xuất hoặcnhập khẩu hàng hoá viễn thông nhưng chưa đủ hồ sơ đo kiểm theo quy định: CácCục Bưu điện khu vực, Văn phòng Tổng cục Bưu điện sẽ có công văn gửi cơ quanHải quan để phối hợp giải quyết.

4. Các trường hợp khi xuất khẩu, nhập khẩu khôngcần có Giấy phép xuất, nhập khẩu được Giấy chứng nhận hợp chuẩn của Tổng cục Bưuđiện:

- Xuất khẩu, tạm xuất - tái nhập hàng hoá viễnthông;

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá bưu chính viễn thôngkhông thuộc Danh mục hàng hoá quản lý nêu tại Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ ;

- Các trường hợp quy định tại điểm 2.1.4, mục IIvà điểm 3.4, mục III, Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ .

5. Hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ mục đích kinhtế và dân sự của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chịu sự điều chỉnh củaThông tư 02/2001/TT-TCBĐ .

Đối với hàng hoá viễn thông nhập khẩu phục vụ trựctiếp mục đích an ninh, quốc phòng hoặc sử dụng trong mạng dùng riêng của BộCông an, Bộ Quốc phòng:Theo Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chínhphủ, Tổng cục Bưu điện không cấp Giấy nhập khẩu hoặc Giấy Chứng nhận hợp chuẩn.Các chủ hàng làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Tổng cục Hải quan. Việcnhập khẩu và sử dụng các thiết bị phát và thu phát sóng vô tuyến điện phục vụcho mục đích này cần phải phù hợp với băng tần và các quy định tại Quyết định 04/UBTS ngày 30/10/1996 và Quyết định 92/2000/QĐ-UBTS ngày 9/8/2000 của Uỷ banTần số vô tuyến điện.

Tổng cục Bưu điện trân trọng thông báo và đề nghịTổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với các đơnvị hữu quan của Tổng cục Bưu điện thực hiện tốt Quyết định 46/2001/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá thuộc quản lý chuyênngành của Tổng cục Bưu điện.

Trân trọng kính chào.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Lai