BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7322/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế đối với hàng mẫu

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Bắc Chu Sa
(3.1B Etown I – 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn ngày 10/11/2010 của Công ty TNHH Bắc Chu Sa về việcmiễn thuế đối với hàng mẫu của tổ chức nước ngoài gửi tổ chức, cá nhân ViệtNam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 104Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng mẫu của các tổ chức, cánhân từ nước ngoài gửi cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam được thực hiện theođịnh mức xét miễn thuế là không vượt quá ba mươi triệu đồng đối với tổ chức; vàđịnh mức miễn thuế không vượt quá một triệu đồng đối với cá nhân hoặc trị giáhàng hóa vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới năm mươinghìn đồng thuộc đối tượng xét miễn thuế.

Hồ sơ, thủ tục,trình tự xét miễn thuế theo quy định tại Điều 105, Điều 106 Thông tư số79/2009/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp hàngmẫu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau khi hoàn thành hợp đồng đã táixuất trả lại khách hàng nước ngoài thì không thuộc đối tượng xét miễn thuế nhậpkhẩu. Đề nghị Công ty nghiên cứu đối tượng được xét hoàn thuế quy định tại Điều112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan địa phươngnơi nhập khẩu nguyên liệu để áp dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Công ty TNHH Bắc Chu Sa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng