VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7327/VPCP-KTTH V/v ứng vốn XD hạ tầng KCN Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản số 2270/UBND-KTTH ngày 27 tháng 8 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 11667/BTC-NSNN ngày 3 tháng 10 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6807/BKH-KTĐP < ngày 19 tháng 9 năm 2008 về việc ứng vốn dự toán năm 2009của tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chophép tỉnh Sơn La ứng trước 10 tỷ đồng để thực hiện dự án đường vào khu côngnghiệp Mai Sơn. Việc quản lý, sử dụng số vốn được ứng trước thực hiện theo đúngquy định hiện hành.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn bổ sung cómục tiêu trong dự toán ngân sách năm 2009 của tỉnh Sơn La để thu hồi số vốn ứngtrước nêu trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Phạm Văn Phượng