THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/TTg-KTN
V/v sử dụng nguồn vốn TĐC Dự án thủy điện Sơn La kế hoạch năm 2011 để đầu tư Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhSơn La (công văn số 412/UBND-TĐC ngày 14 tháng 3 năm 2011); ý kiến của các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2191/BKHĐT-LĐVX ngày 09 tháng 4 năm 2011), Tàichính (công văn số 4577/BTC-ĐT ngày 06 tháng 4 năm 2011), Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (công văn số 893/BNN-KTHT ngày 05 tháng 4 năm 2011), Y tế (côngvăn số 1764/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 4 năm 2011), về việc sử dụng nguồn vốn táiđịnh cư Dự án thủy điện Sơn La kế hoạch năm 2011 để đầu tư Bệnh viện đa khoahuyện Quỳnh Nhai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn Latạm ứng 36,0 tỷ đồng từ nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đãgiao cho tỉnh kế hoạch năm 2011 để đầu tư hoàn thành Dự án Bệnh viện đa khoahuyện Quỳnh Nhai. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhbố trí, bổ sung vốn cho Tỉnh từ nguồn vốn đầu tư, cải tạo nâng cấp bệnh viện đakhoa tuyến huyện để hoàn trả nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện SơnLa.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cótrách nhiệm quản lý sử dụng số vốn tạm ứng đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầutư và theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) Lnh.24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải