ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 733/UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 1977

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH

CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ

VỀMỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Ngày 5-4-1977, đồng chí Vũ ĐìnhLiệu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố kiêm Chủ tịch Hội đồngBảo vệ môi sinh Thành phố, đã chủ trì buổi họp lần thứ I của Hội đồng bảo vệmôi sinh Thành phố được thành lập theo quyết định số 02/QĐ-UB-TC ngày 6-1-1977của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe đồng chí DươngQuang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế kiêm phó Phó chủ tịch thường trực Hội đồngbảo vệ môi sinh báo cáo về tổ chức, lề lối làm việc, phương hướng công tác củaHội đồng bảo vệ môi sinh Thành phố và các biện pháp xử lý tình hình ô nhiễm ởkhu vực Tham Lương,

Đồng chí Phạm Duy Linh, Trưởngtrạm vệ sinh phòng dịch của Thành phố, Ủy viên Hội đồng Bảo vệ môi sinh, báocáo các số liệu dữ kiện về tình hình ô nhiễm hiện nay ;

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phógiám đốc Sở Thủy lợi kiêm Ủy viên Hội đồng bảo vệ môi sinh, trình bày cácphương án kế hoạch tẩy rửa dòng sông Tham Lương, và

Sau khi nghe ý kiến thảo luận vànhiều kiến nghị của các đại biểu hội nghị,

Đồng chí Vũ Đình Liệu, Phó Chủtịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, đã có những quyết định như sau :

1.- Đồng chí Dương Quang Trungcùng với Ban Tổ chức chánh quyền nhanh chóng hình thành Văn phòng của Hội đồng bảovệ môi sinh Thành phố để giúp Thường trực Hội đồng triển khai kịp thời cácquyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về bảo vệ môi sinh. Biên chế của Vănphòng là 3 cán bộ. Văn phòng đặt tại Sở Y tế.

2.- Giao cho Thường trực Hộiđồng bảo vệ môi sinh tổ chức ngay 3 tiểu ban chuyên môn của Hội đồng :

a) Tiểu ban kỹ thuật sử dụng BanKhoa học và kỹ thuật Thành phố và có sự phối hợp với một số ban ngành khác, dođại diện của Ban Khoa học và kỹ thuật Thành phố làm Trưởng tiểu ban.

b) Tiểu ban pháp chế bao gồm đạidiện Sở Lao động, Ban Pháp chế của Ủy ban nhân dân Thành phố, khi cần sẽ phốihợp với Toà án và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, và do đại diện Sở Lao độnglàm Trưởng tiểu ban.

c) Tiểu ban điều tra - khảo sátdo đại diện Trạm Vệ sinh phòng dịch làm Trưởng tiểu ban.

Chức năng, nhiệm vụ và lề lốilàm việc của các tiểu ban đã được ghi rõ trong báo cáo của Hội đồng bảo vệ môisinh.

3.- Đối với các xí nghiệp côngnghiệp trung ương và địa phương đóng tại khu vực Tham Lương :

Tình hình ô nhiễm ở khu vực ThamLương chưa được cải thiện và đang ở mức độ rất nghiêm trọng. Một ít nhà máytrong khu vực này đã thể hiện thái độ tích cực trong vấn đề chống ô nhiễm, mặcdầu biện pháp giải quyết ô nhiễm của các nhà máy đó vẫn chưa đầy đủ (ví dụ nhàmáy Cofata). Bên cạnh đó, nhiều giám đốc nhà máy vẫn chưa có chuyển biến tíchcực trong vấn đề này, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các chất thảicủa nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng tai hại đến sức khoẻ củanhân dân.

Để giải quyết về cơ bản nạn ônhiễm ở khu vực Tham Lương phải tiến hành nhiều biện pháp, trong đó, khử độctại nhà máy để thanh lọc các chất thải phải là biện pháp chính. Ủy ban nhân dânThành phố yêu cầu giám đốc các nhà máy phải dựa vào sự lãnh đạo của Đảng bộ nhàmáy, phát động tinh thần làm chủ tập thể của công nhân và cán bộ nhà máy, pháthuy sáng kiến, khắc phục khó khăn, cùng nhau giải quyết tốt việc khử độc đốivới các chất thải của nhà máy, giải quyết tại chỗ với những biện pháp tích cựcvà phù hợp với khả năng của nhà máy, ví dụ như đào ao khử chất độc, xây bể lắngcho từng nhà máy hoặc nghiên cứu làm bể lắng chung cho một số nhà máy…

Các cơ quan (trung ương và địaphương) trực tiếp quản lý các nhà máy ở khu vực Tham Lương cần phối hợp với Ủyban nhân dân Thành phố, khẩn trương chỉ đạo các nhà máy tiến hành ngay nhữngbiện pháp có hiệu quả nhằm chống ô nhiễm môi sinh.

Trong thời gian từ nay đến1-5-1977 các nhà máy phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch xửlý chất thải nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất thải công nghiệp. Trong thời gian từnay đến cuối tháng 6-1977 các nhà máy phải thực hiện các biện pháp xử lý chấtthải. Đến ngày 1-7-1977, nếu nhà máy nào không thực hiện quyết định trên, Ủyban nhân dân Thành phố bắt buộc phải áp dụng các hình thức kỷ luật theo luậtpháp hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng bảo vệ môi sinh Thànhphố có trách nhiệm góp ý kiến cụ thể với các nhà máy về biện pháp xử lý chấtthải cho từng nhà máy, nhất là về phương diện kỹ thuật của các biện pháp đó,ngoài ra cần nghiên cứu có thể làm bể lắng chung cho những nhà máy gần nhau.

4.- Sở Thủy lợi tiếp tục nghiêncứu phương án xây dựng trạm máy bơm để kết hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp vớiviệc tẩy rửa nước sông Tham Lương.

5.- Thường trực Hội đồng bảo vệmôi sinh tập hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn chỉnh bản “Điều lệtạm thời về giữ gìn vệ sinh, bảo hộ lao động” và trình cho Thường trực Ủy bannhân dân Thành phố ký quyết định ban hành trong khoảng từ 16-4 đến 20-4-1977.

6.- Đối với các cơ sở sản xuấtkhác trong thành phố (ở ngoài khu vực Tham Lương), các Sở Công nghiệp, Y tế,Xây dựng phải tiếp tục nghiên cứu mức độ gây ô nhiễm để có biện pháp thỏa đángnhằm hạn chế và loại trừ những tai hại do chất thải gây ra. Ví dụ các lò nấunhôm, v.v…

7.- Trên quan điểm bảo vệ môisinh, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Trạm Vệ sinh phòng dịch cùng với Bộ Lương thực thựcphẩm nghiên cứu và đề xuất biện pháp xử lý nước thải của nhà máy dứa ở Bà Quẹo.

8.- Các Sở Vệ sinh, Y tế, Xâydựng, Nông nghiệp, Trạm Vệ sinh phòng dịch nghiên cứu vấn đề sử dụng phân ở cácquận ngoại thành (Thủ Đức, Bình Chánh…) cấm sử dụng phân tươi để bón rau ; quyđịnh bãi ủ rác cho hợp vệ sinh ; không để các nhà thầu tư nhân khai thác phânrác làm giàu, bán đắt cho nông dân và phân phối phân rác trái với chính sáchkhuyến khích nông dân làm ăn tập thể.

9.- Sở Vệ sinh nghiên cứu ngaykế hoạch cải tạo và trực tiếp quản lý công tác rút hầm cầu và chở rác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu