BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7331/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng phế liệu dây, cáp cách điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Trả lời công văn số CVN-LOGLP-2014-38 ngày 02/6/2014của Công ty TNHH Canon Việt Nam (Công ty Canon) đề nghị hướng dẫn áp mã HS chomặt hàng phế liệu dây, cáp điện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề doanh nghiệp nêu, ngày 03/3/2014, Tổng cụcHải quan đã có công văn số 2095/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hà Nộithực hiện. Theo đó, trường hợp mặt hàng theo trình bày của Công ty Canon làloại mẩu vụn dây điện gồm 2 chất liệu nhựa và đồng, không còn là sản phẩm hoànthiện, không thể sử dụng như là sản phẩm dây điện, cáp điện, không đáp ứng tiêuchí của nhóm 85.44 nên không phù hợp phân loại vào nhóm 85.44. Nếu xác địnhđược nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của hàng hóa thì áp dụng quytắc 3(b) phân loại theo nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của hànghóa. Nếu không xác định được nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản củahàng hóa thì áp dụng quy tắc 3(c), mặt hàng được phân loại vào nhóm 74.04 -Đồngphế liệu và mảnh vụn. Đề nghị Công ty Canon căn cứ vào hàng hóa thực tế đểthực hiện phân loại đúng quy định theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành cóliên quan.

Việc phân loại mặt hàng “Đoạn và mẩu vụn của dây,cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điệnhoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác”theo nhóm 85.44 tại Thôngtư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngkhông đúng với Danh mục, Biểu thuế và nguyên tắc phân loại hàng hóa. Vì vậy, đềnghị Công ty Canon có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xétgiải quyết theo đúng quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Canon biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng