BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Chính thức triển khai hệ thống quản lý dữ liệu giá tính thuế GTT02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Để chính thức triển khai, vận hành hệ thống giá tính thuế GTT02 đảm bảo kết nối/chuyển đổi dữ liệu với hệ thống VNACCS/VCIS và đáp ứng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính trong công tác quản lý giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên toàn quốc. Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Chính thức sử dụng chương trình GTT02 từ ngày 23/6/2014 tại địa chỉ: http://10.224.128.110;
2. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:
- Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ về giá đối với tờ khai VNACCS trên hệ thống GTT02;
- Thực hiện các nghiệp vụ về giá đối với những tờ khai Thông quan điện tử v4.0 trên hệ thống GTT01;
- Các chức năng Tra cứu thông tin (menu 4.01) của hệ thống GTT01 được thay thế bằng các chức năng Tra cứu thông tin (menu 3.01) của hệ thống GTT02;
- Khai thác Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình; Tài liệu quản trị Hệ thống; Tài liệu các slide đào tạo tại địa chỉ \\192.40.1.3\GTT02\Tailieu;
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng chương trình cho các đơn vị Hải quan trực thuộc.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Cấp phát và thu hồi quyền hạn người sử dụng:
+ Tài khoản đăng nhập hệ thống GTT02 của cán bộ công chức chính là tài khoản đăng nhập hệ thống VNACCS/VCIS đã được cấp phát và sử dụng tại đơn vị;
+ Mỗi Cục Hải quan địa phương sẽ được cấp 01 tài khoản quản trị trên hệ thống GTT02 (được gửi kèm trong Phong bì dán kín); Tài khoản quản trị trên hệ thống GTT02 chỉ được thực hiện việc cấp phát, thu hồi quyền hạn cho các tài khoản người dùng được đồng bộ từ hệ thống VNACCS/VCIS, không có quyền tạo mới các tài khoản người dùng;
+ Đề nghị cán bộ quản trị tại cấp Cục thực hiện phân quyền sử dụng cho cán bộ công chức thuộc Cục, phân quyền quản trị cho tài khoản của cán bộ quản trị các Chi cục trực thuộc, (xem hướng dẫn tại Tài liệu quản trị Hệ thống).
+ Cán bộ quản trị tại Chi cục thực hiện xây dựng danh sách tài khoản các cán bộ được truy cập, phân quyền các chức năng được sử dụng của từng cán bộ trên hệ thống GTT02, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt danh sách tài khoản, quyền hạn và có văn bản gửi cấp Cục để cán bộ quản trị cấp Cục để thực hiện kích hoạt tài khoản.
- Báo cáo vướng mắc phát sinh (nếu có) bằng văn bản về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê HQ và Cục Thuế XNK) để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
3. Danh sách Tổ thường trực xử lý vướng mắc:

STT
Họ Tên
Chức vụ
Điện thoại/Email
Cục CNTT & Thông kê HQ
1
Lê Quang Hoài
PGĐ Trung tâm QLVHHT CNTT
090.322.5658
2
Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên viên
0168.966.6899
Cục Thuế XNK:
1
Nguyễn Thị Thanh Bình
Chuyên viên
098.328.8076
2
Nguyễn Thị Diệu Hoa
Chuyên viên
098.313.6212
Côngty FPT:
1
Nguyễn Anh Tuấn
Cán bộ tin học
093.622.7798
2
Nguyễn Đăng Tùng
Cán bộ tin học
097.429.7983

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để t/h);
- Cục Thuế XNK (để t/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?