VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ.
Xét đề nghị của Ban Vận động thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (Văn bản số 24/BVĐ-VCEFA ngày 18 tháng 8 năm 2014) về việc xin thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét giải quyết việc thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- BVĐ thành lập Hiệp hội VGDCMNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: PL, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX(3). ĐND
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định