BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7335/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện kết luận thanh tra

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Thanh tra Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 1710/TCT-XNK ngày 01/10/2010 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam về việc đềnghị hủy quyết định ấn định thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng vật tư, thiếtbị cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ điểm 2, mục II, phần B Kếtluận thanh tra số 155/KL-TTr ngày 07/9/2009 của Thanh tra Bộ Tài chính về côngtác ưu đãi miễn, giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đầu tư cho các doanhnghiệp tại Cục Hải quan Đồng Nai có liên quan đến công tác kiểm tra, tính thuếđối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục HQ TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã cóvăn bản chỉ đạo Cục HQ TP. Hồ Chí Minh thực hiện kết luận này, theo đó Cục HQTP. Hồ Chí Minh đã ban hành 19 quyết định ấn định thuế với số tiền truy thuthuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng là 37.443.133.616 đồng.

Tuy nhiên, ngày 04/8/2010 Văn phòngChính phủ đã có công văn số 5375/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế nhập khẩu, thuếgiá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị xây dựng các công trình điện, ngày21/9/2010 Bộ Tài chính có công văn số 12609/BTC-CST hướng dẫn thực hiện cụ thể(bản phô tô gửi kèm). Theo đó, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho các dự án điệndo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được Bộ Công thương xác nhận làloại vật tư đặc chủng, đồng bộ, không tách rời máy móc, thiết bị để tạo tài sảncố định của dự án điện thì được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT đốivới trường hợp nhập khẩu trước ngày 01/01/2009 (chi tiết theo các công văn dẫntrên).

Căn cứ chức năng, thẩm quyền quyđịnh, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 1710/TCT-XNK và hồ sơ kèm theođể Thanh tra Bộ Tài chính có ý kiến xử lý, trên cơ sở đó cơ quan hải quan địaphương thực hiện đúng, chấp hành nghiêm theo kết luận thanh tra.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) (để biết);
- Thanh tra TCHQ (để biết và phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn