BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7336/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK được người XNC mang theo đường hành lý

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của doanhnghiệp liên quan đến hướng dẫn thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo đường hànhlý. Về việc này, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn như sau:

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khu được người xut cảnh, nhập cảnh mang theo đườnghành lý thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, một số nội dung được hướng dẫn bổ sungnhư sau:

1. Về khai hải quan

a) Hướng dẫn khai báo: Thực hiện theo hướng dẫn khai báo tại Phụ lục II banhành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời thựchiện khai báo tại các chỉ tiêu như sau:

+ Chỉ tiêu số vận đơn khai “KHONGVAN DON”;

+ Đối với tờkhai nhập khẩu: Chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến nhậpmã địa điểm nơi lưu hàng hóa khi khai báo nhập khẩu thuộc Đội quản lý hành lýnhập (tham khảo bảng mã “Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địađiểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa đim đích cho vận chuyn bảo thuế” trên websiteHải quan www.customs.gov.vn)

+ Đối với tờkhai xuất khẩu: Chỉ tiêu mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế nhập địa điểmđích cho vận chuyển bảo thuế thuộc Đội quản lý hành lý xuất (tham khảo bảng mã“mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vậnchuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website Hải quan www.customs.gov.vn).

b) Hồ sơ hải quan:

Thực hiện theo quy định Điều 16 Thông 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, nhưngkhông yêu cầu người khai hải quan nộp vận tải đơn.

2. Về kiểm tra thực tế hàng hóa

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Hải quan ngày30/06/2014, Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều29 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính, Điều 5 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 củaBộ Tài chính.

Do hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được mang theo đường hànhlý nên phải tuân thủ kiểm tra, giám sát như đối với hành lý của người xuất cảnh,nhập cảnh.

Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế thì việc kiểm trathực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan sân bay (Đội quản lý hành lý xuất khẩu, nhậpkhẩu) thực hiện.

3. Vềxác nhận hàng qua khu vực giám sát

Việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu được hành khách xuất cảnh, nhập cảnh xuất trình cho cơ quan Hảiquan khi xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện tại Đội quản lý hành lý xuất khu hoặc Đội quản lý hành lý nhp khẩu thuộc Chi cục Hải quan sânbay.

Thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát thực hiện theoquy định tại Điều 52 Thôngtư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính và các văn bản hướngdẫn khác.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các đơn vị biếtvà thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TK HQ (để th/h);
-
Cty Intel VN (thay trả lời);
(
Đ/c: Lô 12 Đường 9, KCNC Sài Gòn, Q9, TPHCM);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh