VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-------
V/v: Điều chỉnh danh mục nâng loại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh từ đô thị loại V lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2012 – 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng chính phủ xin chuyển công văn số 5005/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh danh mục nâng loại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ từ đô thị loại V lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2012 – 2015 của Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 để Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp theo ý kiến đã chỉ đạo tại công văn số 3460/VPCP-KTN ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục