BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 734/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 104/DIC .No1-KTKT ngày 15/04/2009 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựngsố 1 đề nghị giải đáp về quyết toán khối lượng xây lắp, sau khi xem xét Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việcđiều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi nhà nước thay đổi chế độ tiền lương.Đối với những hợp đồng có thời gian thực hiện từ năm 2005 đến năm 2007, tronghợp đồng có quy định việc điều chỉnh giá thì việc điều chỉnh theo hai Thông tưtrên được thực hiện như sau:

+ Các khối lượng xây dựng thực hiệntừ ngày 01/10/2005 trở đi được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số16/2005/TT-BXD .

+ Các khối lượng xây dựng thực hiệntừ ngày 01/10/2006 trở đi được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số07/2006/TT-BXD .

Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệmphối hợp cùng nhau lập dự toán chi phí bổ sung làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng vàthực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Căn cứ ý kiến nêu trên Công ty cổphần đầu tư phát triển xây dựng số 1 kiến nghị chủ đầu tư tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, Tr(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn