CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 734/CP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 488/NHNN-QHQT ngày 16 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3100 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 5 năm 2003) và kết quả đàm phán Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án “Cải cách quản lý tài chính” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án “Cải cách quản lý tài chính công” như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn nói trên.

- Uỷ quyền cho Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý, thay mặt Nhà nước ta, ký với đại diện của WB Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án. Bộ Ngoại Giao thông báo cho WB uỷ quyền Hiệp định./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng