BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 734/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, ngày lễ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 324/HQBD-GSQL ngày 09/2/2012 của Cục Hải quan Bình Dương về việc Chi cụcHải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh không làm thủ tục chuyểncửa khẩu vào các ngày nghỉ, ngày lễ cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

- Công văn số 2920/TCHQ-GSQL ngày27/6/2000 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan ngoài giờ hànhchính vào các ngày nghỉ đã hết hiệu lực. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Tp. HồChí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện theo đúng quy địnhtại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009; khoản 5, Điều5 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vàCục Hải quan Bình Dương phối hợp chặt chẽ trong việc làm thủ tục hải quan đốivới hàng hóa chuyển cửa khẩu vào các ngày nghỉ, ngày lễ đảm bảo việc làm thủtục hải quan được nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Tp. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh