TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 734/TCT-PCCS
V/v: Xác định ngành nghề ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn STT.
Khách sạn Bình Minh, 27 Lý Thái Tổ, Hà Nội

Trả lời công văn số 01/2005/CV-CT của Công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn STT hỏi về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 7 mục V Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì hoạt động: “tư vấn pháp luật, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty là cơ sở kinh doanh mới thành lập có các hoạt động tư vấn kế toán, thuế, tư vấn quản lý thuộc hoạt động tư vấn pháp luật nằm trong danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định tại Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương