BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7340 TC/TCT
V/v thuế NK mặt hàng xe tải bánh xích tự đổ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kínhgửi: Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng 5

Trả lời công vănsố 120/2003CTXL/CV ngày 17/04/2003 của Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng 5 vềviệc thuế nhập khẩu xe tải bánh xích tự đổ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11/12/1998 của Bộtrưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặthàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 210/2000/QĐ-BTC ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phânloại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế Nhập khẩu;Tham khảo Bản giải thích Danh Mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp táchải quan thế giới, thì:

- Mặt hàng xe tải bánh xích tự đổ,dùng động cơ diesel, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưngkhông quá 20 tấn, thuộc Chương 87, mã số 87042220, thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi 30% (ba mươi phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để Công ty xâylắp và vật tư xây dựng 5 được biết.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An