VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7340/VPCP-KTTH
V/v thuế xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12208/BTC-CST ngày 10 tháng 9 năm 2012 về việc điều chỉnh thuế xuất khẩu than, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12208/BTC-CST nêu trên và giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Trợ lý, TTg.CP, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam