BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7341 TC/TCT
V.v Phê duyệt luận chứng kinh tế dây chuyền lắp ráp máy tính

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH SX & DV máy tính Thế Trung

Trả lời công văn số 105/2003XNK/CMS ngày 24/4/2003 của Công ty TNHH SX & DV máy tính Thế Trung về việc phê duyệt luận chứng kinh tế dây chuyền lắp ráp máy tính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hồ sơ để phân loại và tính thuế nhập khẩu theo máy chính, Bộ Tài chính đã quy định tại Thông tư số 99/2000/TT /BTC ngày12/10/2000 về việc hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu, cụ thể như sau:

- Luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc Dự án đầu tư thiết bị toàn bộ hoặc thiết bị đồng bộ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó ghi rõ tên máy móc thiết bị nhập khẩu sản xuất hoặc mua trong nước;

- Cơ quan quản lý chuyên ngành của đơn vị sử dụng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ xác nhận rõ máy chính của tập hợp các máy móc nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của việc xác nhận;

- Hợp đồng nhập khẩu (trực tiếp hoặc uỷ thác), Bảng kê chi tiết lô hàng nhập khẩu và các chứng từ khác (nếu có).

2. Về thẩm quyền phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc Dự án đầu tư thiết bị toàn bộ hoặc thiết bị đồng bộ được quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ: “….Trường hợp đơn vị là Công ty TNHH, dự án sử dụng vốn tư nhân thì Luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc Dự án đầu tư thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ không cần cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”. Công ty với tư cách là chủ đầu tư và chủ dự án tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của Dự án đầu tư phù hợp với Giấy phép kinh doanh do Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH SX &DV máy tính Thế Trung được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An