TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73462/CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Kim khí Thyssenkrupp Việt Nam
(Đ/c: Lô 42C, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nộ
i)MST:2500271058)

Trả lời côngvăn số 150918- 01/TKMV ngày 18/09/2015 của Công ty TNHH Kim khí Thyssenkrupp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tàichính quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng s hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ s hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến sự thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì Công ty thực hiện nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn đến Cục Thuế TP Hà Nội. Đồng thời nộp Thông báo điều chnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ) đến Cục Thuế nơi chuyển đến để được tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Trường hợp trong thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi Công ty phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ thì Công tyvẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng và đăng ký số lượng hóa đơn tiếp tục sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Kim khí Thyssenkrupp Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Tổng cục Thuế (để báo cáo);
-
Phòng KT1; Phòng Pháp chế;
- Phòng QLAC;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn