TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73467/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ (Địa chỉ: km3 đường Phạm Văn Đồng, P.CổNhuế, Q.Bc Từ Liêm, TP Hà Nội0100100336)

Trả lời công văn số 910/2015/C V-MATEXIM ngày 09/10/2015 của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Khoản 1 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất... ”

+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

+ Tại Điều 16 quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại Khoản 2 Điều 9 và Khoản 1 Điều 15 Thông tư này... ”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm ” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn ngày thu tiền... ”

- Căn cứ công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

- Căn cứ Khoản 9 Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tàichính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT.

9. Công tác xử hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu: việc kiểm tra,rà soát tính hợp lệ, tính chính xác của chứng từ hoàn thuế; cũng như công táckiểm tra, thanh tra hồ sơ hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu đi với Tờ khai hảiquan xuất khẩu thì cơ quan Thuế phải tra cứu hồ sơ hải quan trên cơ sở dữ liệu docơ quan Hải quan cung cấp theo Quy chế trao đi thông tin và phi hợp công tácgiữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để đi chiếu đảm bảotờ khai khớp đúng với tờ khai trên cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin. Trường hợpkhông có đủ các thông tin theo hướng dẫn về trách nhiệm của cơ quan Hải quanvà các thủ tục kèm theo quy định tại Luật Hải quan thì không được khấu trừ, hoànthuế giá trị gia tăng:

- Trường hợp, hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và kýsau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấutrừ, hoàn thuế giá trị gia tăng; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra,xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cxử lý... ”

Căn cứ các quy định trên để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho hànghóa, dịch vụ xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Khoản 2 Điều 16 ChươngIII Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và theo hướngdẫn tại Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trước ngày hàng hóa có xácnhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì phải có hợp đồng, hóa đơn lập và kýtrước ngày thực xuất.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký saungày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan đề nghị đơn vị liên hệtrực tiếp với cơ quan thuế để được giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty biết và thực hiện theo quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TCT (để báo cáo)
-
P.KT3;
- P.Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn