CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 735/CP-QHQT
V/v ký Nghị định thư với LB Nga

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại Giao
- Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 09/TTr-TP ngày 19 tháng 5 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Uỷ quyền Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam tại Liên Bang Nga ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Liên Bang Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự ký tại Mát-Xcơ-Va ngày 25 tháng 8 năm 1998.

- Bộ Ngoại Giao làm thủ tục Uỷ quyền

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan