BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)
(Đ/c: Khu công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội)

Trả lời công văn số 260911/2011/CVKT ngày 31/01/2012 của Công ty TNHH Dynapac về việc hướng dẫn thờiđiểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và thủtục thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng nhập SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Thời điểm thực hiện thủ tụcxuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

- Thời điểm lập hóa đơn giá trị giatăng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu tạichỗ được thực hiện theo quy định tại Điều 71 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thí điểm thủtục hải quan điện tử. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty và sẽnghiên cứu khi sửa Thông tư số 222/2009/TT-BTC .

2. Thủ tục thanh khoản, hoànthuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Căn cứ quy định tại khoản9, Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì"Hàng hóa là nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan (trừdoanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan nộp hồ sơ theo hướng dẫn tạicác khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này) …" theo đó, nếu khách hàng củaCông ty (cụ thể Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam) là doanh nghiệp chếxuất không nằm trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩuthì không thuộc đối tượng điều chỉnh tại khoản 9 Điều 118 Thôngtư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Dynapac biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu, VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh