BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 735/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế đối với khoản lãi cho vay của cá nhân

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuếphản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với khoản lãi cho vay. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngườicó thu nhập cao quy định: “Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với cáckhoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền chovay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạtđộng đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán.”

Tại điểm 2, mục I, phần A Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanhnghiệp quy định đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp trong đó có bao gồm cánhân kinh doanh.

Tại điểm 5, mục IV, phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanhnghiệp quy định các khoản thu nhập chịu thuế khác bao gồm: “5. Thu nhập từ lãitiền gửi, lãi tiền cho vay (bao gồm cả lãi trả chậm, lãi quá hạn...), lãi bánhàng trả chậm, lãi bán hàng trả góp, lãi thu được do người mua thanh toán chậmso với quy định tại điều khoản thanh toán trong hợp đồng, lãi trái phiếu (trừcác loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định).”

Căn cứ vào những quy định trên đây thì thời điểm áp dụng vănbản pháp luật về thuế đối với vấn đề này như sau:

- Từ 31/12/2008 trở về trước: nếu cá nhân chỉ có thu nhập từlãi tiền cho vay tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.Trường hợp cá nhân kinh doanh (có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá vàdịch vụ) nếu có thu nhập từ lãi tiền cho vay thì phải cộng khoản thu nhập nàyvào thu nhập chung của kinh doanh để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- Từ năm 2009, đối với thu nhập từ lãi tiền cho vay thựchiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập cá nhân. Đối với thu nhập từ lãi tiềnvay phát sinh từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/05/2009 thuộc đối tượng đượcgiãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giãnthời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục Thuế được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TT-TĐ, HT;
- Lưu: VT; TNCN.Hiền

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương