THANH TRA CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 735/TTCP-C .IV
V/v Ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Ngày 27/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CPquy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trícông tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày15/8/2008 Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1646/TTCP-CIV đôn đốc các bộ,cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành danh mục các vị trí công tácphải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/NĐ-CP Tuynhiên, tính đến ngày 09/04/2009 mới có 18/38 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc Chính phủ ban hành danh mục nói trên theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CPbao gồm:Kiểm toán Nhà nước; các bộ: Công thương, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng,Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vậntải, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc; cơ quanthuộc Chính phủ; Ban quản lý Lăng Chủ tịch HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Vì vậy đề nghị các cơ quan trong phạm vi trách nhiệm củamình, khẩn trương ban hành danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳchuyển đổi và gửi cho Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/4/2009 để tổng hợp báocáo Chính phủ và Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng,chống tham nhũng.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu: VP, C.IV

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng