THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp đối với 34 công trình cầu vượt sông mang tính cấp bách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2146/UBND-KH &ĐTngày 30 tháng 3 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2346/BKHĐT-QLĐT ngày 18 tháng 4 năm 2011) về việc áp dụng hình thức chỉ địnhthầu các gói thầu tư vấn và xây lắp đối với 34 công trình cầu vượt sông mangtính cấp bách trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đối với các gói thầu tư vấn: Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định việc chỉ định thầu theo thẩm quyền.

2. Đối với các gói thầu xây lắp:đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định thầu và ủy quyền cho Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định việc chỉ định thầu theo đúngquy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (16b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải