UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 735/UBND-KT
V/v Triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch cúm A (H5N1)

Long Xuyên, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Sở y tế;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

Căn cứ Thông báo số 41/TB-VPCP ngày 24/02/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp giao ban về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người; Căn cứ công văn số 1289/BYT-DP ngày 01/3/2006 của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống dịch cúm A (H5N1); Căn cứ công văn số 475/BNN-TY ngày 02/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế cùng UBND huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của các công văn trên.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.BCĐ PCDGCTW;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh.;
- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG - phổ biến;
- Chánh, Phó VP.UB;
- Phòng KT, TH, VHXH, VT.

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNGThái Hữu Phép