BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 7350TC/TCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 217/TL .VN - CV - TCKT ngày 25/8/2004 của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đề nghị không tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu gia công xuất khẩu. Bộ Công nghiệp cũng đã có ý kiến đề nghị tại công văn số 1966/CV-TCKT ngày 18/04/2005. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTDB) số 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998; công văn số 2009/VPCP-KTTH ngày 27/4/2004 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 9814 TC/TCT ngày 3/9/2004 của Bộ Tài chính về việc không thu thuế TTDB đối với thuốc lá điếu gia công xuất khẩu thì:

Mặt hằng thuốc lá điếu của các Nhà máy thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đưa gia công tại các đơn vị khác trong Tổng công ty thuốc lá Việt Nam để xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu qua Công ty xuất nhập khẩu thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam không phải chịu thuế TTDB.

Cơ sở nhận gia công và cơ sở đưa gia công phải thực hiện đủ các thủ tục hồ sơ như đã hướng dẫn đối với mặt hàng thuốc lá điếu gia công xuất khẩu của Nhà máy thuốc lá Sài Gòn tại điểm 2 công văn số 9814 TC/TCT ngày 3/9/2004 của Bộ Tài chính (nêu trên).

Bộ Tài chính thông báo để Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Cục thuế các địa phương biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để hướng dẫn xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Công nghiệp
- Lưu: VP (HC-TH)

TCT (VP (HC), DNNN)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng
Trương Chí Trung