BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7352/BGDĐT-KHCNMT
V/v: Điều chỉnh tiến độ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học vàCông nghệ có Công văn số: 2628/BKHCN-KHTC ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việcđiều chỉnh tiến độ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởngNhà nước về KH&CN năm 2010, nhằm tạo điều kiện cho việc xét thưởng tại Hộiđồng các cấp có đủ thời gian để tổ chức lựa chọn được những công trình xứngđáng với hai Giải thưởng cao quý này. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Công vănsố: 2628/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ và yêu cầu các đơn vị tiếp tụctriển khai việc xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng cấp Cơ sở theo tiến độ sauđây:

- Báo cáo về BộGiáo dục và Đào tạo (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) danh sách kèm theoBản giới thiệu tóm tắt của các tổ chức, cá nhân đăng ký giải thưởng trước ngày10 tháng 12 năm 2010 bằng file điện tử theo địa chỉ [email protected]; [email protected];

- Tổ chức xétthưởng tại Hội đồng cấp Cơ sở trước ngày 10/01/2010.

Thời hạn cuốicùng nhận hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Bộ đối với các công trình đã được Hộiđồng giải thưởng cấp Cơ sở đề nghị xét thưởng là 16h30 ngày 15/01/2010. Ngàynhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi quabưu điện) hoặc dấu “Văn bản đến” của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49Đại Cồ Việt, Hà Nội. File điện tử gửi theo địa chỉ: [email protected];[email protected]; Fax: 38684272; ĐT: 04.3868.4272; 0904188743.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c)
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý