VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7353/VPCP-CN
V/v sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 2987/UBND-KT ngày 29 tháng 6 năm 2021), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4153/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 7 năm 2021), Giao thông vận tải (văn bản số 7611/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 7 năm 2021), Tư pháp (văn bản số 2529/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 7 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4940/BKHĐT-QLĐT ngày 28 tháng 7 năm 2021), Tài chính (văn bản số 10656/BTC-QLCS ngày 16 tháng 9 năm 2021) về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, có ý kiến về việc ký kết hợp đồng BT tại 03 Dự án Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nêu tại văn bản số 2987/UBND-KT ngày 29 tháng 6 năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết chưa? Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính nghiên cứu, có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, XD, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:
TH, KTTH, QHĐP, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục