BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7359/BYT-BM-TE
V/v Củng cố mạng lưới CSSKSS

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế cáctỉnh/thành phố

Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản,sức khỏe bà mẹ - trẻ em ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu: các chỉ tiêu cơbản của Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 – 2010đều thực hiện đạt và vượt. Việt Nam cũng thực hiện đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ(MDGs) về giảm tử vong trẻ em, về cải thiện sức khỏe bà mẹ vào năm 2010 và hoàntoàn có thể đạt các mục tiêu này vào năm 2015.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng đangđứng trước những thách thức như: sự khác biệt về tình trạng sức khỏe, bệnh, tậtvà tử vong cũng như tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ, trẻ em giữa các vùng miền;cơ sở vật chất và trang thiết bị còn chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏesinh sản (CSSKSS) chất lượng ngày càng cao và đa dạng của nhân dân; mạng lướitổ chức CSSKSS ở một số địa phương còn chưa ổn định; cán bộ làm công tác CSSKSScòn thiếu và yếu, đặc biệt là ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nướcgiao cho Ngành Y tế về công tác CSSKSS cũng như cam kết của Nhà nước Việt Namvới cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, Bộ Y tếđề nghị Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh/thành phố:

- Tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở làmviệc cho Trung tâm CSSKSS tỉnh để Trung tâm có thể hoạt động, thực hiện đầy đủchức năng, nhiệm vụ được giao là đơn vị đầu mối về chuyên môn kỹ thuật vềCSSKSS của tỉnh.

Đối với các tỉnh đặc biệt khó khăn, cần chủ động xây dựng đềán đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TTCSSKSS tỉnh trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt để có cơ sở kêu gọi đầu tư, hỗ trợ.

- Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn mạng lưới CSSKSS từtỉnh tới huyện, xã, thôn bản; đặc biệt là kiện toàn, ổn định tổ chức mạng lướiy tế đến huyện trên cơ sở các quy định của các văn bản hiện hành: Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Bộ Y tế, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Y tế - Nội vụ vàThông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế.

Bộ Y tế không có chủ trương sáp nhập Khoa Chăm sóc sức khỏesinh sản thuộc Trung tâm Y tế/Y tế Dự phòng huyện với Trung tâm Dân số/Kế hoạchhóa gia đình huyện. Đây là 2 đơn vị có chức năng, nhiệm vụ khác biệt như đã quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008của liên Bộ Y tế - Nội vụ. Đối với một số tỉnh đã tiến hành sáp nhập, cần củngcố, ổn định lại Khoa/Đội Chăm sóc SKSS tuyến huyện để đảm bảo thực hiện tốtchức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

- Đối với các tỉnh ở các vùng miền núi, cần củng cố các khoasản/ngoại sản của các bệnh viện đa khoa tuyến huyện để bệnh viện tuyến huyện(trừ các huyện ở gần thành phố/thị xã) có thể mổ đẻ và thực hiện cấp cứu sảnkhoa, nhi khoa. Bố trí có đủ nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi hoạt động ở các trạmy tế xã. Ở những nơi có tỷ lệ sản phụ đẻ tại nhà còn cao, bên cạnh việc tuyêntruyền vận động, khuyến khích sản phụ đến đẻ tại cơ sở y tế, cần quan tâm triểnkhai các loại hình đào tạo cô đỡ thôn bản hoặc đào tạo cán bộ y tế thôn bảnbiết về quản lý thai và đỡ đẻ sạch, đỡ đẻ an toàn bao gồm cả việc phát hiện vàchuyển biến kịp thời các trường hợp thai có nguy cơ nhằm giảm tai biến sảnkhoa, giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đềnghị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em) để tổng hợp báo cáo Lãnhđạo Bộ.

Nơi nhận:
- Theo danh sách;
- BT. Nguyễn Quốc Triệu (để b/cáo);
- Các Đ/C thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Trung tâm CSSKSS tỉnh/TP (để thực hiện);
- Vụ TCCB, Vụ KH-TC, Tổng cục DS/KHHGĐ (để biết);
- Lưu: VT, BM-TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Thủy