BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 736/BXD-KTQH
V/v: Xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số641- CV/VPTW ngày 26/4/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc xây dựngTượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạchchung Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010, trung tâm hành chính của thành phố Hồ ChíMinh vẫn ổn định như hiện nay. Do vậy việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ ChíMinh tại trung tâm hành chính hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh cần xem xétlưu ý:

Hiện nay đã có tượng đài Chủ tịch HồChí Minh ở vị trí mặt trước toà nhà trụ sở UBND thành phố, do vậy để xây dựngtượng đài Bác ở trung tâm hành chính của thành phố cần nghiên cứu đề xuất mộtsố vị trí khác nhau để lựa chọn; phù hợp với quy hoạch chung, các quy hoạchphân khu; có vị trí phù hợp, tôn vinh giá trị văn hoá và tinh thần của thànhphố.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư xem xet quyếtđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn