BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 736/BXD-KTXD
V/v: Thực hiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 2618/VPCP-KTN ngày 23/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chếquản lý đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần đầu tư HD làcông ty cổ phần tư nhân làm chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện Hương điền; vì vậy, đềnghị của Công ty Cổ phần đầu tư HD trong công văn số 2618/VPCP-KTN ngày23/4/2009 là phù hợp. Chính phủ chỉ khuyến khích các bên trong hợp đồng thươngthảo lại hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 174/TTg-KTN ngày09/02/2009 và các văn bản khác có liên quan.

Với nội dung trên, Văn phòngChính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn