CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 736/CP-Vị Xuyên
V/v mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật phòng, chống ma tuý, Chương trình hành động, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005, vận động toàn dân nâng cao nhận thức về tác hại nhiều mặt của tệ nạn ma tuý, tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh, tố giác và trấn áp tội phạm ma tuý, tổ chức cai nghiện và chống tái nghiện ma tuý, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, hưởng ứng thiết thực “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và “ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26 tháng 6”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai “đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” với các nội dung sau:

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển (thuộc Bộ Quốc phòng), Hải quan (Thuộc Bộ Tài chính), các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai “Đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” có kế hoạch và tổ chức tấn công đồng loạt vào bọn tội phạm, vận chuyển và sử dụng ma tuý trên mọi địa bàn.

2. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo các địa phương vận động nghiện ma tuý và gia đình người nghiện tự giác đăng ký và thực hiện cai nghiện theo hình thức phù hợp, tổng kết đánh giá các mô hình cai nghiện có hiệu quả, mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng để nhân rộng ra các địa bàn mới.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đánh giá các phương pháp, các thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý để lựa chọn sản xuất và ứng dụng trong quá trình tổ chức cai nghiện ma tuý, tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong lĩnh vực y tế, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lạm dụng các loại thuốc này để sản xuất ma tuý.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh kiên quyết xoá bỏ những diện tích còn trồng cây có ma tuý, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình hỗ trợ vốn sản xuất, thay thế cây trồng có ma tuý trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhằm tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho đồng bào ở các khu vực vốn có tập quán trồng các loại cây này.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên, kiên quyết xoá bỏ tình trạng học sinh, sinh viên nghiện ma tuý.

6. Bộ Văn hoá-Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp, các cơ quan truyền thông đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho phù hợp và có hiệu quả, hướng dẫn mục tiêu tuyên truyền vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, các địa bàn dễ lây nhiễm.

7. Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em chủ trì cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan có kế hoạch và chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình không có ma tuý và tệ nạn xã hội”.

8. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố với sự phối hợp của Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng phòng, chống ma tuý trên địa bàn kiên quyết triệt phá các tụ điểm buôn bán, sử dụng ma tuý; khẩn trương xây dựng các trung tâm cai nghiện và chữa bệnh kết hợp với lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm, nhằm chữa trị có hiệu quả cho những người đã nghiện, chống tái nghiện, từng bước tạo điều kiện cho họ tái hoà nhập vững chắc với cộng đồng.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thành viên của Mặt trận phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, góp phần thiết thực vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn ma tuý và tệ nạn xã hội.

10 . Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma tuý trong cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Đặt nhiệm vụ phòng, chống ma tuý là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của công đoàn các ngành, các cấp, các đơn vị.

Bộ Công an chủ trì theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này của các Bộ, ngành, địa phương, tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2003./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm