BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/TY-KD
V/v Kiểm dịch nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Cục Thú y nhậnđược Công văn số 1660/TCHQ-GSQL ngày 19/4/2011 của Tổng cục Hải quan về việcnhập khẩu sản phẩm đông lạnh trong đó có nội dung: Đề nghị Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có hướng dẫn thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Côngvăn số 7080/VPCP-KTTH của Thủ tướng Chính phủ để cơ quan Hải quan có cơ sở thựchiện. Về vấn đề này, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Thực hiện ýkiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giaocho Cục Thú y hướng dẫn kiểm dịch nhập khẩu nội tạng (tim, gan, thận) gia súc,gia cầm sử dụng làm thực phẩm. Cục Thú y đã ban hành Công văn số 405/TY-KD ngày23/3/2011 và Công văn số 718/TY-KD ngày 26/4/2011 về việc kiểm dịch nhập khẩutim, gan, thận, gia súc, gia cầm; Cục Thú y đã gửi hai văn bản này cho Tổng cụcHải quan để biết và phối hợp thực hiện.

2. Cục Thú y đềnghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp vớicác cơ quan kiểm dịch động vật để quản lý, giám sát việc nhập khẩu tim, gan,thận gia súc, gia cầm sử dụng làm thực phẩm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT; (để b/cáo)
- Lưu VT, KD.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm