VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7368/VPCP-TH
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2010 và CTCT năm 2011 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị Báo cáo Kiểm điểm sựchỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ năm2010, xây dựng chương trình công tác năm 2011, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cácđồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở thựchiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 về những giải pháp chủyếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2010 và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 04 năm2010 về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao vàđạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010, Chương trình côngtác năm 2010 (kèm theo Báo cáo số 01/BC-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chínhphủ) và các văn bản chỉ đạo điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,chuẩn bị báo cáo Chính phủ về các nội dung sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀUHÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2010

1. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thựchiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điềuhành quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương trong năm 2010; làm rõ nhữngviệc làm được và chưa làm được, các nguyên nhân và tồn tại cần khắc phục ….Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việcthực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòngcủa đất nước nói chung và đối với Bộ, ngành và địa phương nói riêng; trong đó,nêu cụ thể những đóng góp của Bộ, cơ quan, địa phương mình vào kết quả chung đạtđược.

2. Kiểm điểm việc thực hiện Quy chếlàm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạmvi Bộ, cơ quan, địa phương phụ trách. Đề nghị tập trung làm rõ các nội dung: Tìnhhình thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BộChính trị, Ban Bí thư; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định,quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ; ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản; sự phối hợp giữa các Bộ, cơquan và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO,ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2011

1. Kiến nghị những định hướng,những công tác trọng tâm Chính phủ cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụnăm 2011; những nội dung cần đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo,điều hành của Chính phủ.

2. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung,lập danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011 trêncơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội,Chính phủ, có tham khảo các Dự thảo Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội 2011-2020, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độlên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Danh mục đề án trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2011 bao gồm:

a) Các dự án luật, pháp lệnh, nghịquyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, Ủy banThường vụ Quốc hội;

b) Các đề án được Bộ Chính trị, BanBí thư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ phân công các Bộ hoặc Ban Cán sự Đảng cácBộ chuẩn bị, trình;

c) Các đề án do Chính phủ, Thủtướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan trình tại Nghị quyết của Chính phủ,Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sẽ được ban hành trong năm 2011;

d) Các đề án do các Bộ, cơ quanđăng ký trình, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

đ) Các đề án trong chương trìnhcông tác năm 2010 và những năm trước chưa hoàn thành, cần tiếp tục thực hiệntrong năm 2011 (kể cả những đề án tại điểm b đến điểm d nêu trên).

không đưa vào danh mục các đề ánkhông thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các dự án luật, pháplệnh không có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốchội; các đề án chưa rõ nội dung, các đề án không khả thi; các báo cáo, vấn đềmang tính chất xử lý công việc thường xuyên.

Các đề án dự kiến trình trong quý Inăm 2011 phải ghi theo từng tháng và gửi kèm theo kế hoạch chuẩn bị; đối vớicác đề án còn lại, đề nghị các Bộ, cơ quan gửi kế hoạch chuẩn bị đề án cho Vănphòng Chính phủ chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm 2011.

3. Đề nghị các Bộ, cơ quan và địaphương chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, nổi bật và gửi 02 bản đến Văn phòng Chính phủtrước ngày 30 tháng 11 năm 2010 để tổng hợp, dự thảo báo cáo trình Chínhphủ, Đối với các báo cáo không có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước, ngoàiviệc gửi văn bản chính, đề nghị Bộ, cơ quan, địa phương gửi về hộp thư điện tửcông vụ Vụ Tổng hợp tại địa chỉ: [email protected] và Vụ theo dõichuyên ngành thuộc Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chuẩn bị tốt báo cáonày và gửi Văn phòng Chính phủ đúng thời hạn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Chánh Văn phòng: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (5).

BỘ TRƯỞNG. CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc