NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 737/NHCS-TDSV
V/v: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 58/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

Kínhgửi: Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh,thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 21/3/2011của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND)và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để thống kê số hộ gia đình có từ 02con trở lên đang đi học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề nhưng không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và đề xuất kiến nghị về chính sách đối với những đối tượng này (theo mẫu đính kèm) gửi về Hội sở chính trước ngày 20/4/2011.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạoUBND cấp huyện cùng các ngành Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xãhội thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách tín dụng đối với HSSV trên địa bàn tối thiểu 2 lần trong mộtnăm.

Tham mưu cho Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp chỉ đạo các thành viên Ban đại diện Hội đồng quảntrị cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chứckiểm tra việc thực hiện việc bình xét đối tượng vay vốn, việc sử dụng vốn củahộ vay...

Nội dung kiểm tra và kết quả cácđợt kiểm tra chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố triển khai và tổng hợp báo cáo theohướng dẫn tại Công văn số 3140/NHCS-TD ngày 31/12/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH,tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Hội sở chính theo định kỳ 1 năm 2 lần,chậm nhất vào 30/6 và 31/12 hàng năm.

3. Từ nay đến trước tháng 6/2011,chi nhánh chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tại địa phương để thammưu cho UBND các cấp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Tín dụng HSSV tại địa phương, chi nhánh lựa chọn Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chứcchính trị - xã hội có kết quả thu hồi nợ đến hạn tốt đề nghị UBND các cấp khentặng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Tín dụng HSSV.

4. Các báo cáo ghi tại điểm 1, 2Công văn này chi nhánh lập trên chương trình Excel theo Font chữ: Times new romancỡ chữ 14 và truyền File về Hội sở chính (Ban Tín dụng HSSV và các đối tượngchính sách khác) qua hộp thư điện tử (Email): [email protected] theo thờigian đã yêu cầu đối với từng loại báo cáo.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giámđốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Tổng giám đốc, các Phó TGĐ NHCSXH;
- BĐDHĐQT NHCSXH các tỉnh, thành phố (để p/hợp chỉ đạo);
- TT ĐTạo, TT CNTT (để truyền Fastnet);
- Website NHCSXH;
- Lưu: VT, Ban TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chi nhánh...

THỐNG KÊ SỐ HỘ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 02 HSSV TRỞ LÊN

Số TT

TIÊU CHÍ

TỔNG SỐ HỘ

TỔNG SỐ HSSV

GHI CHÚ

1

Số hộ có 02 HSSV

2

Số hộ có 03 HSSV

2

Số hộ có 04 HSSV

4

...

5

...

TỔNG CỘNG:

Đề xuất kiến nghị:

Ngày tháng năm 2011

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC